Oceanums Poolvattenguide

Oceanums Poolvattenguide

Oceanum's Poolvattenguide, vägvisare för korrekta vattenvärden i din pool

 

Vilka vattenvärden skall jag ha i min pool? 

Det fem viktigaste vattenvärden som du som poolägare behöver hålla reda på är:

  • FC - fritt klor - Fritt klor är din pools desinfektionsmedel. Det håller ditt poolvatten rent och fritt från bakterier. I poolen förbrukas det fria kloret löpande och det är nödvändigt att fylla på med jämna mellanrum. (riktvärde: 1-3ppm vid CYA <30ppm)
  • pH - Surhetsgrad - Poolens pH eller surhetsgrad måste också hållas i balans. Felaktigt pH leder till flera problem, bl.a. hudirritation, korrosion på poolutrustning samt att desinfektionsstyrkan i det fria kloret minskar vid för högt pH. (riktvärde pH 7,2-7,6)
  • TA - Total alkalinitet - korrekt nivå på TA Total alkanitet hjälper dig att hålla poolens pH i balans. Vid rekommenderad nivå på TA så fungerar TA som en buffer som förhindrar sura och basiska ämnen att direkt påverka din pools pH. För höga halter kan dock leda till att pH stiger i poolen. (riktvärde: 80 till 120, ibland högre om svängningar i pH förekommer)
  • CH - Kalcium - korrekt nivå förhindrar att poolvattnet lakar ur fogar och fästmassa i klinkerpooler. För hög nivå kan dock orsaka kalkutfällning på poolväggar etc. (riktvärde: 220 till 350. I pool med liner är lägre värden ok)
  • CYA - Cyanursyra - Skyddar klor från att brytas ned av solljus. Viktigt att känna till är höga nivåer av CYA minskar det fritt klors effektivitet att desinfektera. Mängden fritt klor i din pool behöver därför anpassa utifrån poolvattnets CYA nivå. (riktvärden: Utomhus upp till ca 30, inomhus 0 till 20)

 

Utöver vattenvärdena ovan finns även några ytterligare som brukar nämnas i poolsammanhang och som är bra att känna till:

  • CC - Bundet klor - Bundet klor över 0,5 indikerar att det finns föroreningar i vattnet. Om värdet stannar över 0,5 trots att poolen inte används så bör en chockkloreing utföras.
  • Salt - Krävs om man använder Saltvattenklorinator, annars ett valfritt tillbehör.

 

Fritt klor

Att upprätthålla en lämplig nivå på fritt klor är den viktigaste delen för att hålla ditt poolvatten säkert och i balans. Det är viktigt att löpande mäta fritt klor och tillse att mängden inte blir för låg. För låg mängd fritt klor ökar risken för att det börjar växa alger i poolen och medför att poolbakterier tillåts föröka sig. Om fritt klor är noll eller om du har alger i din pool är denna inte säker att bada i.

Mängden fritt klor visar desinfektionsnivån som finns i din pool. Fritt klor bör testas dagligen med testutrustning, och beroende på klortyp kan det behöva tillföras nytt klor dagligen eller någon gång i veckan (jmf. dagsklor och veckoklor). Om du har klorautomatik som doserar flytande klor eller saltvattenklorinator kan det räcka med att testa någon gång i veckan för att se att din utrustning fungerar och doserar som den skall.

Fritt klor förbrukas löpande i poolen, dels genom att solljus bryter ned det och dels genom desinfektion, alltså nedbrytning av organiskt material. I en utomhuspool kan man förhindra nedbrytning från solljus genom att tillföra en mindre mängd Cyansyra till vattnet.

Bundet klor

Bundet klor bildas i ditt poolvatten när Fritt klor bryter ned av organiskt material. Bundet klor ger klordoft, den lukt som många förknippar med bad i klorpool. Normalt skall bundet klor, i en utomhuspool, vara nära noll eftersom det bundna kloret löpande bryts ned av solljus. Detta innebär att i en pool med fungerande desinfektion skall man inte lukta klor i någon större utsträckning efter bad. Om bundet klor är > 0,5ppm, bör du chockklorerapoolen eftersom höga värden av bundet klor innebär att det finns mycket organiskt material som är under nedbrytning av det fria kloret. 

pH - surhetsgrad

pH anger hur surt eller basiskt poolvattnet är. Vid våruppstart av poolen bör pH bör testas dagligen. När erfarenheten ökar kan mindre frekventa mätningar vara ok, dock beroende på hur poolens pH förändringar sett ut. Ett pH-värde på 7,3-7,5 är perfekt och värden mellan 7,2 och 7,8 är ok för simning. Avviker din pool från dessa värden skall pH justeras innan bad tillåts. pH under 7,2 kan leda till att ögonen svider och vid pH under 6,8 kan poolvattnet orsaka skador på metalldelar i poolen, särskilt poolvärmare med koppardetaljer kan ta skada. För högt pH kan leda till kalciumutfällning och även minskad effektivitet av klorets desinfektion.

I många pooler har pH en tendens att öka över tiden. Detta beror i stor utsträckning på att dagsklor, chockklor och flytande klor är basiska. För sänkning pH användning antingen saltsyra  eller pH sänkare i pulverform. För att höja pH vilket kan vara aktuellt om veckoklor används så finns pH höjare i pulverform.

Total alkanitet - TA

Total alkalinitet styr vattnets förmåga att stå emot variation i pH. Vid låga TA-nivåer tenderar pH att svänga i poolen. Vid höga TA nivåer tenderar pH att öka. Det är ofta bäst att göra TA justeringar i små steg och testa vattnet efter varje gång. TA ökas genom att tillföra pH Stabiliserar i pulverform

Kalcium

Kalciumhårdhet indikerar mängden kalcium i vattnet. Med tiden kommer vatten med låga kalciumnivåer att lösa upp fogar och fästmassa i ex. klinkerpooler. Detta kan förhindras genom att hålla vatten mättat med kalcium. (I en linerpool finns inget behov av kalcium, även om höga halter kan orsaka kalkutfällning) Ett klinkerpool bör ha kalciumnivåer mellan 250 och 350 om möjligt. I en pool med saltklorinator bör kalciumnivåerna hållas mellan 350 till 450. 

Cyansyra - CYA

Cyanursyra, som ofta kallas stabiliseringsmedel, skyddar fritt klor från att brytas ned av solljus vilket är bra , men samtidigt sänker CYA det fria klorets effektiviteten att desinfektera. Högre CYA nivå innebär att mer fritt klor behövs för att bibehålla oförändrad desinfektion. Det är viktigt att mäta CYA för att kunna säkerställa att rätt nivå på fritt klor finns i poolen. Riktvärde CYA max 30, se tabell nedan för hur nivå på CYA påverkar desinfektionsförmåga.

CYA ökas genom att tillsätta cyanursyra vilket säljs i din poolbutik, eller genom att använda veckoklor som innehåller triklorisocyansyra. Notera att det kan ta upp till en vecka innan mätvärdena påverkas. För att sänka CYA så ersätter man delar av vattnet i poolen.

Cyansyra mg/l i poolen 0mg/l 30mg/l 50mg/l 70mg/l 90mg/l 100mg/l
Tillgängligt Fritt klor i % 100% 45% 33% 28% 14% 12%

Tabell: Tabellen visar % desinfektionsförmåga för det fria kloret vid ökande CYA nivå

Salt

Salt krävs i poolvattnet om man använder en saltklorinator. Vissa upplever saltvatten som mer behagligt att bada i. Även en pool utan saltklorinator kan man använda salt för att få samma känsla i vattnet . Notera dock att salt ökar risk för korrosion av metalldelar i och runt poolen. Har du en saltklorinator behöver du konsultera manualen för att fastställa lämplig nivå i ditt poolvatten. För förbättrad känsla av mjukt vatten i en pool utan saltklorinator kan en nivå runt 2-4kg/m3 vara lagom.