Vårstart - förbereda poolen inför sommarens bad!

Det är viktigt att du följer dessa steg när du ska öppna upp poolen inför sommarens bad:

1. Börja med att återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Töm bräddavloppets silkorg från skräp.

2. Fyll poolen så att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.

3. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen.
OBS! Pumpen får under inga omständigheter startas utan vatten, eftersom axeltätningen då riskerar att skadas.

4. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.

5. Ställ pilen på centralventilens handtag på backspolning. Tryck ner handtaget så underlättas vridningen. 

6. Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart.

OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen. Stanna pumpen.

7. Vrid handtaget till renspolning, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till filter, vilket är filtrets normala läge. Stäng sedan ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen.

OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilen ändras. 

8. Mät och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Justera till rekommenderat klorvärde. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.